O projektu

section-cover

Projekat koji finansira Evropska unija ima za cilj da podrži Srbiju u procesu pregovora za poglavlja 11 i  12. Projekat pruža podršku Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u procesu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije u Poglavlju 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj i u Poglavlju 12 – Bezbednost hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, kao i u procesu sprovođenja tih poglavlja. Administrativni kapaciteti korisnika biće ojačani kroz različite obuke; jačanje svesti o naporima Srbije za usklađivanjem sa EU kroz informisanje poljoprivrednika i drugih zainteresovanih strana u prehrambenoj industriji, kao i šire javnosti o prednostima koje potiču od pristupanja EU. 


Značaj projekta

Projekat je važan jer će olakšati pristupanje Srbije EU i podržati sektore poljoprivrede i ruralnog razvoja da pruže više mogućnosti poljoprivrednicima i ostalim korisnicima da povećaju svoje prihode preko direktne pomoći i finansiranjem investicija.

Osim toga, projekat treba da unapredi sektor bezbednosti hrane, veterinarski i fitosanitarni sektor, u skladu sa sa zahtevima EU i međunarodnim standardima.

Potrošači, tokom kupovine i dalje obraćaju pažnju na cenu proizvoda, ali sve više i značaja pridaju i kvalitetu, nutritivnoj vrednosti, načinu izrade, mestu proizvodnje, kao i bezbednosti hrane.

Ponašanje potrošača dodatno je naglašeno strahom od širenja bolesti i epidemioloških situacija. Iz tih razloga bezbednost i kvalitet hrane postaju od suštinskog značaja za proizvođače hrane u Srbiji koji žele da imaju pristup lokalnom i svetskom tržištu. 


Sektor
  • Poljoprivreda i hrana
EuropeAid referenca
EuropeAid/138038/DH/SER/RS
Komponente
  • Komponenta 1 - Podrška pristupanju EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja - Pregovaračko poglavlje 11 Podrška Srbiji u procesu pristupanja EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja; Podrška usaglašavanju pravnog okvira Srbije u skladu sa zahtevima EU; Jačanje kapaciteta administrativnog osoblja Srbije; Podizanje svesti o naporima Srbije ka pristupanju EU; Efikasno administriranje i sprovođenje usklađivanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom u procesu pridruživanja EU -Poglavlje 11
  • Komponenta 2 - Podrška pristupanju EU u oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike - Pregovaračko poglavlje 12 Podrška Srbiji u procesu pregovaranja u oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike; Podrška usaglašavanju pravnog okvira Srbije u skladu sa za zahtevima EU; Jačanje kapaciteta administrativnog osoblja Srbije; Podizanje svesti o naporima Srbije ka pristupanju EU
Grad / Region
Beograd/Srbija
EU donacija
3.200.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj,
  • 12 - Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika
Vreme implementacije
Januar 2019. - Mart 2023.
Korisnik
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede
Implementiran od strane
WEglobal s.r.l Milano, Italija