Sprovođenje

WeGlobal - lider konzorcijuma

WeGlobal posluje širom sveta kao tehnička podrška projektima koje finansiraju međunarodne agencije, kao što je EU. Sveobuhvatan cilj ovih intervencija je da se promoviše mir, dobra vlada i ljudska prava, da se podstakne rast, mogućnosti zapošljavanja i ljudski razvoj;da se sretne sa izazovima migracija, štiti životna sredina i bori za klimatske promene.

WeGlobal spaja pod jednim krovom veliki broj internih grupa koje su osnovane za geografske lokacije, kao što je region Balkana, Afrike, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.

WeGlobal se reorganizuje, preusmerava i brendira kao deo napora ka većem, globalnijem preduzeću koje će i dalje rasti, kako u geografskom, tako i u tehničkom pogledu. 

WeGlobal posluje na četiri kontinenta i u više od stotinu provincija, a u poslednjih pet godina kompanija je implementirala više od 80 velikih međunarodnih projekata.

European Project Management Ltd

European Projects Management Ltd (EPM) je kompanija iz Letonije sa sedištem u Rigi koja pruža usluge u različitim oblastima vezanim za projekte spoljne pomoći EU i projekte strukturnih fondova EU u Letoniji, uključujući projekte ESF-a koji se odnose na obuku i podizanje konkurentnosti MSP-a.

EPM je sa svojim stručnjacima učestvovao u različitim projektima IPA, ENPI, TACIS, UNDP, USAID i bilateralnoj pomoći u Makedoniji, Srbiji, Hrvatskoj, Ukrajini, Moldaviji, Gruziji, Kazahstanu, Azerbejdžanu, Uzbekistanu, Rumuniji. Ovi projekti su se odnosili na savete o politici, socijalnu službu i socijalnu inkluziju, reformu pravnog sektora, EU integraciju i usklađivanje zakona, informacije o EU, obuku o EU, koordinaciju programa pomoći u inostranstvu, reforme državne službe, upravljanje grantovima, obuku za MSP.

Nacionalna agencija za plaćanja

Nacionalna agencija za plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Litvanije je jedina akreditovana institucija koja upravlja merama podrške poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu.

Glavni zadaci Agencije su: • Upravljanje podrškom države i Evropske unije za poljoprivredu, ruralni razvoj i ribarstvo, kao i osiguranje kontrole njihove upotrebe; • Da se ​​primene mere podrške u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu; • Osigurati razvoj sistema za upravljanje podrškom EU u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu; • Da učestvuje u implementaciji integrisanog sistema upravljanja i kontrole; • Da učestvuje u uvođenju i primeni sistema za upravljanje merama Zajedničke poljoprivredne politike EU; • Pripremiti izvještaje o korištenim sredstvima EU i podnijeti te izvještaje Evropskoj komisiji (EK), Ministarstvu poljoprivrede Republike Litvanije i drugim institucijama.

Konsultanti

Valter Mičeli

Vođa tima i glavni stručnjak za poljoprivredu

Biruta Amolina

Glavni stručnjak za bezbednost hrane i veterinarsku politiku

Snezhana Blagoeva

Stručnjak za pristupanje i pregovore

Snezhana Dimitrova

Stručnjak za institucionalnu analizu

Amadeo Watkings

Stručnjak za institucionalnu analizu

Nemanja Milošević

Stručnjak za institucionalnu analizu

Danijela Stolica

Stručnjak za pristupanje i pregovore

Slobodan Šibalić

Stručnjak za strategiju harmonizacije zakonodavstva sa EU u oblasti bezbednosti hrane i veterinarske politike

Zorka Prijević

Stručnjak za strateško planiranje i razvoj sektorskih strateških dokumenata

Vlasta Knapić

Stručnjak za harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa EU u oblasti fitosanitarne politike i GMO

Vesna Glišić

Stručnjak za medije i komunikacije

Katarina Tosic

Stariji stručnjak za kampanju vakcinacije

Zanda Matuzale

Stručnjak za usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje i veterinarske politike

Dragana Miladinović

Stručnjak za usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti fitosanitarne politike i GMO

Liene Ansone

Stručnjak za izradu Zakona o službenoj kontroli

Branko Velebit

Stručnjak za procenu učinka mreže službenih laboratorija

Marko Matović

Stručnjak za analizu politike

Vislav Lopaciuk

Stručnjak za strukturu Agencije za plaćanja