BOLJA PRAVILA ZA BEZBEDNIJU HRANU

28. Maj 2022.

    Evropa je oduvek imala najviše standarde za bezbednost hrane na svetu i stalno se trudi da te standarde unapređuje i da pravila prilagođava novim uslovima i okolnostima, kako bi hrana koja se proizvodi, prometuje i konzumira bila najvišeg kvaliteta i bezbednosti. Tome svakako doprinose i službene kontrole koje se sprovode u svim fazama proizvodnje, prerade, distribucije i upotrebe. Države članice Evropske unije odgovorne su za sprovođenje sistema službenih kontrola, kojim se osigurava da životinje i roba, uključujući bilje i biljne proizvode koji ulaze u Evropsku uniju, kao i ta roba i životinje na unutrašnjem tržištu EU budu usklađeni sa propisima. Odredbe o službenim kontrolama primenjuju se na sve subjekte u poslovanju u oblastima hrane i hrane za životinje, od primarnih proizvođača do maloprodajnih i ugostiteljskih objekata, uključujući i oplemenjivače, odgajivače i trgovce biljem i životinjama.

    Propisi o službenim kontrolama konstantno se unapređuju, zbog čega je doneta i nova Uredba o službenim kontrolama koja modernizuje propise EU na taj način što se više oslanja na procenu rizika. Jedna od glavnih namera iza usvajanja ovih pravila jeste da se otkriju potencijalna kršenja pravila, uključujući i kršenje pravila kroz prevarnu ili praksu dovođenja potrošača u zabludu.


    „I u Srbiji bi uskoro trebalo da bude usvojen Zakon o službenim kontrolama koji do sada kod nas nije postojao. Cilj je da se tim zakonom nova uredba EU prenese u domaće zakonodavstvo i da se uvede sistem nazora i kontrole kao u EU“, rekla je na regionalnoj konferenciji posvećenoj službenim kontrolama Maja Andrijašević iz Uprave za veterinu. 

Govoreći na konferenciji, čiji je cilj bio da se prisutnim inspektorima i ostalim predstavnicima organa i tela koja će vršiti nadzor i kontrolu pruže informacije o novom pristupu službenih kontrola, zasnovanom na riziku, ekspert iz Letonije Liene Ansone rekla je da se nova EU uredba primenjuje u svim delovima poljoprivredno-prehrambenog lanca.

„Cilj je da za sve oblasti imamo službene kontrole koje nadlležni organi uvek sprovode na isti način, da pravila budu ista za sve operatere u poljoprivredi i prehrambenoj industriji i da oni razumeju šta se od ljih traži. Кljučno načelo službenih kontrola je da imate bolju uređenost celog lanca i da nadležni ogani budu efikasni u provođenju tih kontrola, zasnovanih na riziku“, rekla je Ansone. Ona je objasnila da pristup zasnovan na riziku podrazumeva da nadležni organi uzimaju u obzir sve rizike koji se mogu identifikovati u vezi sa prevarama u pogledu hrane i dovođenje potrošača u zabludu, kao što su recimo razblaživanje maslinovog ulja, prodaja životinja koje nisu živele slobodno, a predstavlja se da jesu itd. 


    Govoreći o primeni novih propisa u Srbiji, predstavnica Uprave za veterinu Maja Andijašević je naglasila da će domaći organi biti suočeni sa brojnim izazovima prilikom implementacije, ali i da ćemo jedino doslednom primenom tih propisa imati bezbednu hranu koju možemo i da izvozimo na tržište EU. 

    Кonferenciju su organizovali Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa projektom „Jačanje kapaciteta za usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike“, koji finansira Evropska unija. Кonferencija je održana na 89. Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu.