19. Oktobar 2020.

Cilj sastanka je bio da se predstavi trenutno stanje u izradi Strategije Republike Srbije za poglavlje 12 u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za usklađivanje sa pravnim tekovinama u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike“. Sastanak su otvorili vođa tima Valter Mičeli i ključni ekspert za poglavlje 12 Biruta Amolina.

Jedan od glavnih zaključaka webinara, koji je održan 30. septembra 2020. godine je da je izrada Strategije direktan odgovor i obećanje Republike Srbije Evropskoj uniji. Glavni cilj je da se razvije Strategija kao sveobuhvatni strateški dokument Vlade kroz široki participativni postupak.

O metodologiji koja je korišćena za pripremu Strategije, uključujući finansijske resurse, kao i o razvoju administrativnih kapaciteta, ljudskih resursa i obuka govorili su eksperti Olga Zorko, Zorka Prljević i Slobodan Šibalić.  Šibalić je govorio i o nacionalnom zakonodavnom sistemu, kao i o sprovođenju zakonodavstva u oblasti bezbednosti hrane, stavljanja na tržište hrane, hrane za životinje i sporednim proizvodima životinjskog porekla.

O prenošenju zakonodavstva kroz okvirno i sekundarno zakonodavstvo, kao i o sprovođenju i izvršenju zakonodavstva u oblasti veterinarske politike govorila je ekspertkinja Olga Zorko, dok je Zorka Prljević predstavila fitosanitarnu politiku i genetski modifikovane organizme i laboratorije. Prezentacija postojećeg sistema i mreže laboratorija pokazala je veoma uspešne podatke o broju laboratorija i analizama koje se u njima vrše.

Neki od zaključaka su i da od 2019. godine postoji primer nacionalnog zakonodavnog akta koji je usvojen u Srbiji, a koji pokazuje da je moguće koristiti referencu na zakonodavstvo EU, što znači da postoji fleksibilniji pristup prenošenja zakonodavstva EU u nacionalni zakonodavni sistem.

Na sastanku je zaključeno da je veterinarska politika u velikoj meri u skladu sa EU, ali da nove propise  o zdravlju životinja EU treba da uzme u obzir što je pre moguće. Budući da su u strategiji redovono ažurirane informacije o fitosanitarnoj službi, istaknuta je dobra saradnja te službe sa ekspertima.